PREZENTARE GENERALA

Despre noi

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a fost înfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/ 2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura. Aceasta Ordonanţa de Urgenţă a fost aprobată de Parlament prin Legea 113/2005 de modificare şi completare a Legii 192/2001.

Agenţia a fost reconfirmată, prin OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, care a înlocuit Legea 192/2001, ca structura responsabilă pentru definirea şi implementarea politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor acvatice vii, existente în apele maritime şi continentale, acvacultură, procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti, structurile de pescuit şi acvacultura

Odată cu Hotărârea de Guvern nr. 865/2005, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, se reorganizează prin preluarea Inspecţiei Piscicole şi atribuţiilor în domeniul pescuitului de la  Autoritatea de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit, direcţie generală în structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi care se ocupă cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin Instrumentele Structurale.

Prin O.G. 15/26.08.2009, aprobată prin Legea 369/2009, gestionarea Programului Operaţional pentru Pescuit este trecută în subordinea directă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin înfiinţarea unei direcţii generale în acest scop.

În prezent, organizarea şi funcţionarea ANPA este reglementată prin Hotărârea nr. 545 din 9 iunie 2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările si completările ulterioare.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) este instituţie publică centrală de specialitate de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 48/2013. Agenţia acoperă întreg teritoriul României, prin cele 4 filiale regionale: Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania.

În exercitarea funcţiilor sale, Agenţia are ca atribut principal elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor specifice în domeniul pescuitului, acvaculturii, organizării pieţei produselor pescăreşti,precum şi controlul aplicării şi respectării acestora. De asemenea, Agenţia are responsabilitatea pentru definirea şi implementarea politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti.

Agenţia realizează investiţii prin Programul Operaţional pentru Pescuit (POP) pentru infrastructura aferentă centrelor de primă vânzare, porturilor/ punctelor/ adăposturilor pescăreşti şi punctelor de debarcare, precum şi prin alocări bugetare.

Agenţia este condusă de un preşedinte – director general, numit prin ordin de ministru, în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Agenţiei este înlocuit de directorul Direcţiei inspecţii, ape interioare în situaţia în care nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile.

Preşedintele Agenţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite. Preşedintele conduce activitatea Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie. In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii.

Funcțiile Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Agenția exercită următoarele funcții:
a) de elaborare si implementare a strategiei naționale si a reglementarilor privind: conservarea si managementul resurselor acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale, acvacultura, procesarea si organizarea pieței produselor pescărești, structurile de pescuit si acvacultura;
b) de implementare a politicii comune in domeniul pescuitului;
c) de administrare a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu excepția celor din Rezervația Biosferei "Delta Dunării", care sunt administrate de Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării";
d) de control si inspecție;
e) de privatizare a societăților comerciale cu profil piscicol si a amenajărilor piscicole pe care le are in portofoliu;
f) de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, cu excepția celor de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", precum si a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, in condițiile legii;
g) de vânzare a terenurilor proprietate privata a statului pe care sunt construite amenajări piscicole, inclusiv a instalațiilor speciale amplasate pe uscat;
h) de reprezentare, pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare;
i) de realizare a masurilor din domeniul specific.

 Atribuțiile Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură


In exercitarea funcțiilor sale, Agenția are următoarele atribuții:


A. In domeniul elaborării strategiei, politicilor si a proiectelor de acte normative:
a) elaborează strategia naționala a sectorului pescăresc;
b) elaborează proiecte de acte normative in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului si cu strategia națională a sectorului pescăresc;
c) elaborează proiecte de convenții si acorduri internaționale in domeniul sau de activitate;
d) elaborează reglementările privind accesul la resursele acvatice vii, in vederea practicării pescuitului comercial;
e) elaborează reglementările privind pescuitul recreativ/sportiv;
f) elaborează norme privind caracteristicile tehnice si condițiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum si metodele de pescuit comercial in habitatele piscicole naturale;
g) elaborează norme de protecție si regenerare a resurselor acvatice vii privind: stabilirea anuala a capturii totale admisibile (TAC), a cotelor de pescuit si a efortului de pescuit, stabilirea perioadelor de prohibiție, a zonelor de refacere biologica/zonelor de protecție pentru resursele acvatice vii, a speciilor, precum si a masurilor preventive;
h) elaborează reglementari specifice privind exercitarea pescuitului speciilor protejate;
i) elaborează norme privind dimensiunile minime individuale pe specii care pot fi capturate din habitatele piscicole naturale, pe baza studiilor elaborate de instituțiile de cercetare științifică de profil;
j) elaborează norme de adaptare a flotei de pescuit la starea resurselor acvatice vii, inclusiv Planul de adaptare a flotei si Planul de ajustare a efortului de pescuit;
k) elaborează norme privind nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare si a centrelor de prima vânzare a produselor din pescuit;
l) elaborează reglementari privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescăresc;
m) elaborează reglementări privind debarcarea si prima vânzare a produselor pescărești obținute din pescuit.


B. In domeniul administrării resurselor acvatice vii:
a) stabilește masuri de administrare a pescuitului, astfel încât sa se obțină o mai buna raționalizare a efortului de pescuit;
b) finanțează programele pentru popularea de susținere si de cercetare-dezvoltare in domeniul exploatării resurselor acvatice vii si acvaculturii, in limita fondurilor disponibile;
c) elaborează proceduri privind practicarea pescuitului;
d) organizează și actualizează Fișierul navelor si ambarcațiunilor de pescuit;
e) stabilește modul de marcare a navelor/ambarcațiunilor de pescuit, inclusiv a celor auxiliare;
f) autorizează construirea, modernizarea si reconversia navelor/ambarcațiunilor de pescuit care urmează sa arboreze pavilion roman;
g) propune nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor pescărești pe teritoriul național unde descarcă navele/ambarcațiunile de pescuit;
h) propune autorizarea locurilor in care se realizează prima vânzare a produselor obținute din pescuit, cu respectarea legislației comunitare;
i) eliberează permise/licențe/autorizații, după caz, in conformitate cu dispozițiile legislației naționale si comunitare.


C. In domeniul acvaculturii:
a) stabilește masuri pentru valorificarea superioara a potențialului genetic, prin introducerea in acvacultura a unor specii valoroase;
b) stabilește masuri pentru creșterea calității produselor din acvacultura;
c) adopta masuri pentru asigurarea producției din acvacultura pentru cazuri de forță majoră;
d) stabilește masuri pentru asigurarea sănătății si bunăstării animale;
e) stabilește masuri de adaptare a producției la cerințele pieței;
f) stabilește masuri privind introducerea bunelor practici in acvacultura;
g) încurajează aplicarea tehnologiilor de reproducere și creștere pentru specii cu valoare economica ridicata si promovarea produselor pescărești organice;
h) organizează si actualizează Registrul unităților de producție din acvacultura si emite licențele de acvacultură;
i) stabilește si alte acțiuni pe care necesitățile de dezvoltare a acvaculturii le impun, potrivit legii;
j) stabilește criteriile de introducere de noi specii in Romania.


D. In domeniul procesării si pieței produselor pescărești:
a) stabilește masuri de sprijin al organizațiilor de producători si al altor forme asociative;
b) asigura respectarea criteriilor de recunoaștere si de retragere a recunoașterii organizațiilor de producători din sectorul pescăresc, prevăzute de legislația comunitara;
c) recunoaște organizațiile de producători;
d) organizează si actualizează Registrul centrelor de prima vânzare, Registrul porturilor/punctelor de debarcare autorizate si nominalizate de autoritatea publica centrala care răspunde de pescuit si acvacultura;
e) solicita elaborarea de studii de piața;
f) organizează si actualizează Registrul unităților de procesare;
g) emite licențe de fabricație unităților de procesare;
h) propune masuri pentru îmbunătățirea calității si promovarea produselor pescărești.


E. In domeniul activității de control si inspecție piscicolă:
a) organizează si desfășoară activități permanente de control si inspecție piscicolă privind respectarea legislației in domeniu;
b) verifica modul de executare a atribuțiilor de paza si protecție a resurselor acvatice vii de către beneficiarii dreptului de pescuit;
c) verifica respectarea condițiilor impuse prin licențe/autorizații/permise de pescuit;
d) elaborează planurile anuale si lunare ale activității de inspecție si control;
e) verifica veridicitatea datelor înscrise in documentele pentru circulația peștelui;
f) constata infracțiuni si contravenții si aplica sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale in vigoare, dispune ridicarea in vederea confiscării a bunurilor rezultate din săvârșirea infracțiunilor si contravențiilor;
g) monitorizează aplicarea sancțiunilor prevăzute in procesele-verbale de constatare si sancționare a contravențiilor si a masurilor dispuse prin notele de control, conform legislației in domeniu;
h) stabilește sistemele de control si de inspecție ale activităților de pescuit;
i) retine/suspenda/anulează, după caz, in baza constatărilor si propunerilor personalului cu drept de inspecție si control, permisul/licență/autorizația, potrivit prevederilor legii;
j) asigura funcționarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit la Marea Neagra, conform reglementarilor comunitare;
k) verifica modul de organizare si desfășurare a pescuitului;
l) verifica respectarea condițiilor care stau la baza eliberării permiselor/licențelor/autorizațiilor privind pescuitul si acvacultura.


F. In domeniul privatizării:
a) privatizează societățile comerciale cu profil piscicol si amenajările piscicole pe care le are in portofoliu, in condițiile legii;
b) concesionează terenurile, cu excepția celor de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum si alte terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, in condițiile legii;
c) încheie contracte in vederea exploatării terenurilor, cu excepția celor de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum si a altor terenuri aferente acestora din domeniul privat al statului, in condițiile legii;
d) încheie contracte de vânzare a terenurilor proprietate privata a statului, pe care sunt construite amenajări piscicole, in condițiile legii;
e) elaborează caiete de sarcini in vederea privatizării si/sau a concesionarii;
f) urmărește îndeplinirea obligațiilor stabilite prin contractele de privatizare si/sau de concesionare;
g) îndeplinește si alte atribuții care decurg din funcția de privatizare si/sau de concesionare, in conformitate cu prevederile legale;
h) propune constituirea comisiei de privatizare, concesionare.


G. In domeniul cercetării științifice:
a) colaborează cu instituțiile de cercetare de profil pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii;
b) solicita studii pentru cunoașterea biologiei, etologiei si diversități structurii, funcționalității si productivității ecosistemelor acvatice si a interacțiunilor specifice;
c) solicita studii pentru evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine si a apelor continentale de către activitățile de pescuit si acvacultura si de alte activități antropice;
d) solicita studii pentru dezvoltarea si diversificarea acvaculturii;
e) eliberează autorizația specială de pescuit în scop științific.


H. In domeniul relațiilor interinstituționale:
a) încheie protocoale cu instituțiile publice implicate in activitatea de control si inspecție privind sectorul pescăresc;
b) încheie acorduri/protocoale cu instituții si organizații in sectorul pescăresc, in condițiile legii;
c) colaborează cu Autoritatea de management pentru Programul Operațional pentru Pescuit, cu Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala, precum si cu alte instituții implicate in derularea fondurilor externe nerambursabile;
d) organizează manifestări si întâlniri internaționale si participa la cele organizate de entități si organizații internaționale specializate in domeniul pescuitului si acvaculturii;
e) colaborează cu organele de specialitate din ministere, cu autoritățile administrației publice locale si cu organismele internaționale implicate in activitatea de pescuit si acvacultura.


I. In domeniul fondurilor nerambursabile alocate de Comunitatea Europeana si al fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune in domeniul pescuitului si Programului de control, inspecție si supraveghere in domeniul pescuitului:
a) utilizează si gestionează fonduri nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si fonduri alocate de la bugetul de stat aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune in domeniul pescuitului si Programului de control, inspecție si supraveghere in domeniul pescuitului;
b) elaborează Programul de colectare si gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune in domeniul pescuitului, îl supune spre aprobare Comisiei Europene si asigura implementarea acestuia;
c) elaborează Programul de control, inspecție si supraveghere in domeniul pescuitului, îl supune spre aprobare Comisiei Europene si asigura implementarea acestuia.


J. In alte domenii:
a) organizează si întreține baza de date din domeniul pescuitului si acvaculturii si asigura transmiterea datelor in sistemul informatic comunitar;
b) organizează activități de instruire a personalului propriu;
c) încheie contracte si finanțează realizarea de buletine informative, ghiduri, broșuri, afișe, postere, bannere pentru diseminarea informațiilor referitoare la sectorul pescăresc;
d) participa la elaborarea planului comun de acțiune in vederea prevenirii efectelor stărilor de calamități naturale si urmărește realizarea masurilor si acțiunilor prevăzute, in colaborare cu ceilalți factori decizionali de la nivel local si central;
e) întocmește anual raportul de activitate si îl supune spre aprobare ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;
f) îndeplinește si alte atribuții specifice, in condițiile legii.

 

Conducere:

 

 Președinte – Marian LIXANDRU

 Alte informatii

 

 

 


Directori:

Directia politici de pescuit, privatizare, concesionare Sorin PREDILA

Direcția Inspecție, Ape interioare –

Direcția politici si inspectii maritime –  Sorinel TARANU


Șef servicii  regionale:

Serviciul Regional Moldova – Cristian SAVIN

Serviciul Regional Muntenia – Richard DIMA

Serviciul Regional  Oltenia –   Ilie PETCU

Serviciul Regional Transilvania – Vasile BOCANEALA

Serviciul regional Tulcea Marian CHIRIAC


Șef serviciu sediul central:

Serviciul Financiar-Contabilitate  – Silviu COJAN  

Serviciul Juridic și Resurse Umane  Ioan Andy  PRUTEANU

Serviciul Management, Reglementari si Date Statistice – Kety BALACI

Serviciul concesionare, urmarire contracte- Gheorghe BOTEZATU