COMUNICAT DE PRESĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură a fost adoptată în şedinţa de Guvern din data de 20.09.2018.

     Hotărârea de Guvern privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură a fost adoptată în şedinţa de Guvern din data de 20.09.2018.

În conformitate cu prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se poate acorda o reducere a  accizei la motorina utilizată în acvacultură sub formă de rambursare, în condițiile prevăzute la art.8, alin.(2), din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii.

Aplicarea măsurilor prevăzute de această Hotărâre de Guvern permite diminuarea efectivă a costurilor de producţie prin rambursarea sumelor reprezentând diferențele de accize, contribuind astfel la stimularea activităţilor din acvacultură, în condiţiile concurenţiale specifice de pe piaţa peştelui din Uniunea Europeană.

Beneficiarii schemei sunt întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în acvacultură:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, constituie potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  nr. 182/2016.

  • persoane juridice.

Beneficiarii eligibili depun o cerere de acord prealabil pentru finanţare în cursul lunii decembrie, pentru anul următor, la Direcțiile pentru agricultură județene, pe a căror rază teritorială își desfășoară activitatea ; pentru anul 2018 cererea de acord prealabil pentru finanţare se depune în termen de 30 de zile de la data intrării  în vigoare a hotărârii de guvern.

Beneficiarii achiziţionează cantităţile necesare de motorină, conform acordului prealabil pentru finanțare şi solicită facturi emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

Plata ajutorului de stat se solicită pe baza unor cereri de plată însoţită de documente, care se depun la Direcțiile pentru agricultură județene care au emis acordurile prealabile pentru finanțare, în luna următoare perioadei pentru care se solicită rambursarea.

După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile Direcțiilor pentru agricultură județene cu sumele cuvenite. Direcțiile pentru agricultură județene virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.

Perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat este de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi  până la data de 31 decembrie 2020.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2018-2020 este de 22.128.600 lei, iar suma alocată pentru anul 2018 este de 5.532.150 lei.

Sumele încasate în temeiul Hotărârii de Guvern şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, precum şi sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare sau cu încălcarea legii reprezintă ajutor utilizat abuziv.

Sumele reprezentând ajutor utilizat abuziv, se recuperează de la beneficiarii ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.