Legislație europeana

REGULAMENTUL (CE) NR. 26/2004 AL COMISIEI din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare


REGULAMENTUL (CE) NR. 199/2008 AL CONSILIULUI din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului


REGULAMENTUL (CE) NR. 248/2009 AL COMISIEI din 19 martie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului în ceea ce privește notificările referitoare la recunoașterea organizațiilor de producători, fixarea prețurilor și a intervențiilor în cadrul organizării comune a pieței în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (reformare)


REGULAMENTUL (CE) NR. 506/2008 AL COMISIEI din 6 iunie 2008 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al Consiliului privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local


REGULAMENTUL (CE) NR. 517/2008 AL COMISIEI din 10 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului în ceea ce privește determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă și evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit


REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2008 AL CONSILIULUI din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1381/87 AL COMISIEI din 20 mai 1987 privind stabilirea modalităților specifice de marcare ș􀀍i documentare a navelor de pescuit


DECIZIA COMISIEI din 28 februarie 2008 de desemnare a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului drept organismul responsabil de îndeplinirea anumitor sarcini în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1042/2006 și de modificare a Deciziei 2007/166/CE de adoptare a listei inspectorilor comunitari și a mijloacelor de inspecție comunitare din sectorul pescuitului


REGULAMENTUL (CE) NR. 708/2007 AL CONSILIULUI din 11 iunie 2007 privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local


REGULAMENTUL (CE) NR. 391/2007 AL COMISIEI din 11 aprilie 2007 de stabilire a unor reguli detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului în ceea ce privește cheltuielile suportate de statele membre în punerea în aplicare a sistemelor de monitorizare și control privind politica comună în domeniul pescuitului


REGULAMENTUL (CE) NR. 498/2007 AL COMISIEI din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit


REGULAMENTUL (CE) NR. 768/2005 AL CONSILIULUI din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului ș􀀍i de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului


REGULAMENTUL (CE) NR. 850/98 AL CONSILIULUI din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine


REGULAMENTUL (CE) NR. 1010/2009 AL COMISIEI din 22 octombrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat


REGULAMENTUL (CE) NR. 1198/2006 AL CONSILIULUI din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit


REGULAMENTUL (CE) NR. 1224/2009 AL CONSILIULUI din 20 noiembrie 2009


REGULAMENTUL (CE) NR. 1287/2009 AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2009 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră pentru 2010


REGULAMENTUL (CE) NR. 2244/2003 AL COMISIEI din 18 decembrie 2003 de stabilire a dispozițiilor privind sistemele de monitorizare a navelor prin satelit


REGULAMENTUL (CE) NR. 2371/2002 AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2002 privind conservarea ș􀀍i exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului


REGULAMENTUL (UE) NR. 1257/2009 AL COMISIEI din 15 decembrie 2009